Znak: WORD/DT/ 2 /2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 25-420 Kielce, ul. Domaszowska 141B w imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę 25 nowych samochodów osobowych odpowiednio wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy kategorii B dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
M. Romanowski Spółka Jawna
Oddział w Kielcach
25-451 Kielce
ul. Radomska 168
 
z ceną brutto: 1.287.400zł.
 
Zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp, wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium: cena za całość oferty – 90 pkt, zużycie paliwa – 5 pkt, długość gwarancji – 5 pkt, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wraz ze streszczeniem oceny i przyznaną punktacją w przyjętym kryterium:
 

Numer oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium:

1

2

3

 1

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
M. Romanowski Spółka Jawna
Oddział w Kielcach
25-451 Kielce
ul. Radomska 168

cena za całość oferty – 90
zużycie paliwa – 5
długość gwarancji – 5
Ogółem – 100

Kielce, dnia 09.09.2016r.