Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym
(Dz.U. 2016 poz. 143)Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników uprawnień do kierowania ruchem drogowym.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby mające kierować ruchem drogowym:

   • pracownicy kolejowi na przejazdach kolejowych
   • osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi
   • osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu
   • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
   • strażnicy leśni lub funkcjonariusze Straży parku - na ternie odpowiednio lasu lub parku narodowego
   • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymek lub konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienie ich bezpiecznego przemarszu
   • strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
   • funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń
   • pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej
   • piloci pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów
   • członkowie zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu drogowego lub innej osobie znajdującej się na drodze.Ogólny Plan nauczaniaLp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
1 Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym w zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu

1

2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienie w ruchu, które się z nimi wiążą

2

3 Możliwości reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami

1

4 Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego

1

5 Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi

2

6 Sprawdzian stopnia opanowania materiału

1Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie, wydane przez dyrektora WORD.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 368 03 52