Szkolenie - w zakresie kierowania ruchem drogowym

O szkoleniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach prowadzi szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania ruchem drogowym.

Szkolenie, o którym mowa w art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98, poz. 602 z późn. zm.), przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 123, poz. 840, tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 143 z późn. zm.).

Szkolenie organizowane jest dla osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 123, poz. 840, tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 143 z późn. zm.). Zgodnie z wymienionymi przepisami uczestnikami szkolenia mogą być osoby mające kierować ruchem drogowym jako:

 • pracownicy kolejowi na przejeździe kolejowym;
 • osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 • osoby kierujące autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • ratownicy górscy podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • strażnicy leśni lub funkcjonariusze Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • piloci podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego;
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.3)) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 • członkowie zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne (łącznie 8 godzin), zgodnie z programem szkolenia, o którym mowa w Załączniku nr 3 do w/w Rozporządzenia. Tematyka zajęć uzależniona jest od zakresu upoważnienia i przynależności zawodowej.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu składającego się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru i egzaminu praktycznego zgodnie z zakresem programu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia, wydane przez Dyrektora WORD.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia uczestnika przez podmiot zamawiający szkolenie.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa Regulamin szkolenia w zakresie kontroli ruchu drogowego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wprowadzony Zarządzeniem Nr 21/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach z 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Podczas szkolenia uczestnik obowiązany jest posiadać ze sobą:

 • ważny dokument potwierdzający tożsamość

Opłaty

Koszt szkolenia wynosi: 300,00 zł

Terminy szkoleń

Do ustalenia z Wojewódzki Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach pod nr telefonu: 41 368-03-50 do 52

Ogólny Plan nauczania

 
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin
1 Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym w zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu

1

2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienie w ruchu, które się z nimi wiążą

2

3 Możliwości reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami

1

4 Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego

1

5 Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi

2

6 Sprawdzian stopnia opanowania materiału

1


Do pobrania: