Egzamin teoretyczny

Zasady egzaminu teoretycznego

Zasady i warunki przeprowadzania egzaminu teoretycznego określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r., w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach  (Dz. U. poz. 1206 z 2019 r.)

Podczas części teoretycznej egzaminu osoba egzaminowana musi wykazać się posiadaną wiedzą teoretyczną w zakresie:
 1. zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
 2. zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 3. obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
 4. postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Osoba powinna wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą spotkać się w rzeczywistym ruchu drogowym.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Pytania punktowane są:
 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Część podstawowa zawiera:
 • 10 pytań za 3 punkty,
 • 6 pytań za 2 punkt,
 • 4 pytania za 1 punkt.
Część specjalistyczna (na poszczególne kategorie) zawiera:
 • 6 pytań za 3 punkty,
 • 4 pytania za 2 punkty,
 • 2 pytania za 1 punkt.
Osoby obcojęzyczne, mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny w języku:
 • angielskim,
 • niemieckim,
 • ukraińskim (na kategorię B),
 • polskim.
Osoby głuchonieme mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny z prezentacją pytań i odpowiedzi w języku migowym.
Egzamin w ramach każdej kategorii trwa 25 minut.
Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74.
Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

I. Do egzaminu teoretycznego może przystąpić osoba, która okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów:
 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
 • zgodę na pobyt tolerowany.
Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego egzaminator potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej z dokumentem tożsamości oraz zgodność danych osobowych w nim zawartych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka.

Egzaminator nie przeprowadza egzaminu, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin.

Egzaminator w związku z wykonywaniem czynności w przypadku  osoby, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu  lub środka działającego podobnie  do alkoholu wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania  osoby w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu, lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Następnie wskazuje osobie wylosowane przez system do egzaminowania stanowisko komputerowe.
Każda osoba egzaminowana powinna sprawdzić, czy dane wyświetlone na ekranie monitora są jej danymi i czy nie ma w treści błędu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, osoba musi zwrócić się do egzaminatora w celu wskazania niezgodności.

II. Zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu do egzaminowania

Ta część egzaminu ma na celu zapoznanie osoby egzaminowanej z:
 • −   poszczególnymi elementami systemu wyświetlanymi na ekranie monitora,
 • −   sposobem udzielania odpowiedzi oraz zmiany udzielonej odpowiedzi,
 • −   uruchamianiem zawartości multimedialnej.
III. Egzamin próbny

Osoba egzaminowana ma możliwość samodzielnego zapoznania się z przebiegiem egzaminu, zaznaczenia lub zmiany odpowiedzi, a także uruchomienia filmu. Udzielenie odpowiedzi na tym etapie nie wpływa na wynik egzaminu państwowego.

IV. Egzamin państwowy

Osoba egzaminowana udziela odpowiedzi zgodnie ze swoją wiedzą. Udzielone odpowiedzi mają bezpośredni wpływ na wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy. Podczas egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzielaniu właściwej odpowiedzi na pytania, lub udzielanie ich niesamodzielnie.

V. Prezentacja wyniku

Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora prezentowany jest wynik egzaminu wraz z ilością zdobytych punktów.

VI. Sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi

Ta część dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły egzamin z wynikiem negatywnym. Pozwala ona na zapoznanie się osoby z pytaniami, na które udzieliła błędnych odpowiedzi.

Sala egzaminacyjna

Egzaminy teoretyczne przeprowadzamy w nowoczesnej, klimatyzowanej sali egzaminacyjnej wyposażonej w 20 stanowisk komputerowych. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego istnieje natychmiastowa możliwość ustalenia terminu egzaminu praktycznego.

Sala komputerowa Nr 101 znajduje się na I piętrze.

 • sala egzaminacyjna