Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii


O kursie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach prowadzi kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 i 1997), przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu z dnia 3 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2242).

Zajęcia szkoleniowe odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników przez 2 dni, po 8 godzin każdego dnia. Kurs prowadzą policjant ruchu drogowego oraz psycholog transportu.

Kurs jest prowadzony w formie wykładów i obejmuje w szczególności przedstawienie:

  1. skutków wypadków drogowych;
  2. wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;
  3. psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.
Dyrektor WORD wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do w/w Rozporządzenia, osobie, która uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie kursu zajęciach.

Warunki uczestnictwa w kursie

Kurs organizowany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w kursie. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w kursie określa Regulamin kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wprowadzony Zarządzeniem Nr 22/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach z 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Podczas kursu uczestnik obowiązany jest posiadać ze sobą:

  • ważny dokument potwierdzający tożsamość

Opłaty

Koszt kursu wynosi: 500,00 zł.

Terminy kursów

Do ustalenia z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach pod nr telefonu: 41 368-03-50 do 52

 Do pobrania: