Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2020 poz. 1268) WORD Kielce przeprowadza kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

 1. Celem kursu jest uzyskanie i przedłożenie, przez osobę zainteresowaną, zaświadczenia z odbytego szkolenia właściwemu staroście w ustawowym terminie 6 tygodni od dnia otrzymania decyzji o skierowaniu na kurs.
 2. Szkolenie jest prowadzone w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, ul. Domaszowska 141 B.
 3. Koszt kursu wynosi 400zł.
 4. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów.
 5. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z ukończonego kursu jest obecność na wszystkich zajęciach.
 6. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii jest przeznaczony dla osób, które kierowały pojazdem:
  1. w stanie nietrzeźwości,
  2. w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
 7. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest wystawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zaświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. (Dz.U. 2019 poz. 140).
Szkolenie trwa dwa dni, w kursie może brać udział grupa licząca do piętnastu uczestników.
Dzień I – czas trwania zajęć – 8 godzin.
Dzień II – czas trwania zajęć – 8 godzin.
Razem szkolenie: 16 godzin.
Kurs obejmuje tematykę przedstawiającą:
 1. skutki wypadków,
 2. wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego i podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym,
 3. psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.