Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
- zmniejszające ilość punktów karnych

Punkty karne - szkolenia on-line

O szkoleniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach prowadzi szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zmniejszające ilość punktów karnych.

Podstawę prawną szkolenia stanowi art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 4 czerwca 2018 r. zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 957) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 488 z późn. zm.).

Uczestnikami szkolenia mogą być:
  • kierowcy, którzy nie przekroczyli limitu 24 punktów karnych - przekroczenie 24 punktów powoduje skierowanie na powtórny egzamin. Informacje o ilości posiadanych punktów karnych kierowca może uzyskać w komisariacie Policji oraz przez internet - w portalu gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne).
  • kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok liczony od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 6 godzin  (1 godzina = 45 minut), zgodnie z programem szkolenia, o którym mowa w Załączniku nr 8 do w/w Rozporządzenia.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego odbywa się w siedzibie WORD w Kielcach lub w systemie online.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, której wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku szkolenia w systemie online uczestnik może dokonać zgłoszenia przez przesłanie podpisanej karty zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonania przelewu z opłatą za szkolenie na wskazany przez WORD adres poczty elektronicznej.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się uczestnikowi, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, według wzoru określonego w Załączniku nr 9 do ww. Rozporządzenia. Zaświadczenie przesyłane jest także do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, zgodnie z miejscem zamieszkania osoby szkolonej.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty za szkolenie, w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, a dla szkolenia organizowanego w systemie online w terminie określonym przez WORD.

Uczestnik jest obowiązany do okazania na prośbę prowadzącego szkolenie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzenia obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem na liście obecności lub, w przypadku szkolenia w systemie online, w inny, przyjęty przez prowadzącego sposób.

W przypadku szkolenia przeprowadzanego online osoba uczestnicząca jest zobowiązana do włączenia kamery w swoim urządzeniu oraz musi być widoczna przez cały czas trwania szkolenia (niedozwolone jest wstawianie jako wizerunku zdjęcia lub innego pliku graficznego).

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa Regulamin szkolenia  dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi: 350,00 zł

Terminy szkoleń

Do ustalenia z Wojewódzki Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach pod nr telefonu: 41 368-03-50 do 52.

Punkty karne - szkolenie on-line

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach uruchamia szkolenie w systemie on-line dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zmniejszające ilość punktów karnych.

Planowany termin szkolenia: informacja udzielana telefonicznie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przysłanie do WORD w Kielcach na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonania opłaty za kurs - koszt 350 zł (w tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia).
W e-mailu prosimy dopisać numer telefonu kontaktowego.
Szkolenie prowadzone jest przy pomocy platformy ClickMeeting.

Do szkolenia on-line prosimy zapewnić sobie dobre łącze internetowe umożliwiające transmisję Państwa wideo i audio. W przeciwnym wypadku identyfikacja osoby może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. W zaproszeniu na szkolenie wysyłanym do Państwa jest link do sprawdzenia jakości połączenia z danego miejsca i urządzenia.
W czasie szkolenia uczestnicy nie widzą się nawzajem, widzą tylko siebie i wykładowcę.
W przypadku szkolenia przeprowadzanego online osoba uczestnicząca jest zobowiązana do włączenia kamery w swoim urządzeniu oraz musi być widoczna przez cały czas trwania szkolenia.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia: informacja udzielana telefonicznie.

W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń WORD Kielce zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny szkolenia.

Do pobrania: