Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że prowadzi zapisy na testy kwalifikacyjne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki i tryb przeprowadzania testu kwalifikacyjnego opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2022 r.  Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 739.

Osoba posiadająca Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) obowiązana jest zapisać się na test kwalifikacyjny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Zapisy na test kwalifikacyjny prowadzone są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach, ul. Domaszowska 141 B, w Dziale Obsługi Zdających - pok.3 (parter) lub on-line za pośrednictwem serwisu info-car.pl

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów 41 368 03 50 do 52

Do zapisu niezbędne jest posiadanie:

  • otrzymanego w Wydziale Komunikacji numeru PKZ,
  • dokumentu tożsamości.

Opłaty

Wysokość opłaty za test kwalifikacyjny wynosi: 50,00 zł.

Opłaty można dokonać gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

Rezygnacja z testu kwalifikacyjnego

Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym, może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

W przypadku, o którym mowa powyżej, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu, egzaminator dokonuje sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

Test kwalifikacyjny

Test kwalifikacyjny przeprowadzany jest przy pomocy komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wyposażonego w ekran dotykowy. Osoba powinna zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi na wyświetlane pytania.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje część podstawową składającą się z 20 pytań, oraz część specjalistyczną składającą się z 10 pytań.

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi albo niewybranie żadnej odpowiedzi jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

  • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
  • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania w/w testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej

Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie bloku programowego do prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje część specjalistyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, składającą się z 10 pytań.

Czas trwania w/w testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.