Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami:

 1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. Wniosek taki należy złożyć nie później niż na dzień poprzedzający termin egzaminu do godziny 12.00.
 2. Składając wniosek, o którym mowa w pkt. 1, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego Ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i Dział Obsługi Zdających WORD nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 4. Jeżeli Ośrodek Szkolenia Kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w pkt. 3 osoba egzaminowana może w dniu egzaminu złożyć rezygnację z pojazdu OSK i przystąpić do egzaminu pojazdem WORD.
 5. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa Ośrodek Szkolenia Kierowców, który go udostępnia.
 6. Pojazd winien być podstawiony na plac manewrowy w miejscu egzaminowania nie później niż 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu. Z uwagi na losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatora, pojazd oczekuje do czasu wylosowania osoby na egzamin.
 7. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku. Urządzenie nagrywające, które zapewnia ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd, powinno:
  • rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego;
  • rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
  • uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
  • być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;
  • zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu;
  • pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu na nośniku typu karta SD.
 8. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.
 9. Po zakończonym egzaminie, do czasu zarchiwizowania nagrania, podstawiony pojazd pozostaje w dyspozycji miejsca egzaminowania.
Dla wypełnienia wymogu wykluczenia ingerencji w proces zapisu będziemy wymagać, aby urządzenie rejestrujące było połączone z instalacją samochodu z podaniem napięcia za kluczykiem w sposób stały, a nie np. za pośrednictwem gniazdka zapalniczki.

Z tych samych powodów w pojazdach OSK będziemy wymagać zamknięcia części rejestratora mieszczącego nośnik informatyczny w kasetce zapobiegającej zbyt łatwemu wyjęciu karty SD (ingerencja w proces zapisu).

Dopuszczamy także inny skuteczny sposób wyeliminowania możliwości przypadkowej bądź zamierzonej ingerencji w proces zapisu podczas trwania egzaminu. W celu wyeliminowania przerywania zapisu w przypadku zgaśnięcia silnika i przestawienia wyłącznika zapłonu w pozycję "0" sami stosujemy urządzenie podtrzymujące napięcie zasilające rejestrator przez 5 minut po wyłączeniu zapłonu i wymagamy zastosowanie tego samego rozwiązania w pojazdach OSK.


 Do pobrania:

 • wniosek i oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego - pobierz