Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym

Ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na „Remont placu manewrowego mieszczącego się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach na ulicy Domaszowskiej 141B” jest dostępne za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/ (numer ogłoszenia: 2022/BZP 00110574/01).