Informujemy, że zgodnie z Ustawą o kierujących osoby ubiegające się o kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D, D+E muszą dostarczyć orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tymi pojazdami.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o kierujących (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z póź. zm.)

 Kategoria C1 uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C 1 jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

WORD w Kielcach nie dysponuje pojazdem do przeprowadzenia egzaminów na kat. C1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie. Pojazd ten musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.

Kategoria C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 21 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Kategoria C+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C+E jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 21 lat,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B i C,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.


Sprzęganie i rozprzęganie zespołu pojazdów: samochód ciężarowy marki MAN 12.240 i przyczepa ciężarowa marki KONAR JD2 na egzaminie praktycznym na prawo jazdy kat. C+E. (Zdj. nr 1)

Czynności osoby zdającej:


Sprzęganie. (Katalog zdjęć dotyczących sprzęgania ... ).

 1. Pojazd samochodowy ustawić przed przyczepą. (Zdj. nr 2)
 2. Sprawdź, czy przyczepa jest zabezpieczona przed samoczynnym przemieszczaniem się. Jeżeli nie, to dokonaj tego poprzez podłożenie pod koła tylnej osi klinów zabezpieczających. Sprawdź mechanizm sprzęgający (w tym przewody hamulcowe i elektryczne). Koło podporowe przyczepy ( jeżeli występuje) ustaw wzdłuż przyczepy. (Zdj. nr 3 - 5)
 3. Otworzyć dolny zaczep (sprzęgu) przyczepy w samochodzie, poprzez podniesienie głównego sworznia do góry. (Zdj. nr 6, 7)
 4. Cofnąć samochód w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia (można zatrzymać się i sprawdzić, czy dyszel przyczepy jest ukierunkowany centralnie na zaczep i czy jego wysokość jest odpowiednio ustawiona do wysokości sprzęgu przyczepy w samochodzie). (Zdj. nr 8 - 11)
 5. Dokonać połączenia zaczepu przyczepy z zaczepem samochodu:
  1. wprowadzić zaczep samochodu w zaczep przyczepy, (Zdj. nr 12, 13)
  2. po zetknięciu wysiąść z samochodu i sprawdzić, czy nastąpiło prawidłowe sprzęgnięcie (w przypadku, gdy sprzęgnięcie nie nastąpiło, podjechać do przodu i ponowić próbę), (Zdj. nr 14)
  3. sprawdzić, czy kołek kontrolny (zabezpieczenie) nie wystaje z tulei prowadzącej, (Zdj. nr 15)
  4. podłączyć do pojazdu silnikowego: przewody elektryczne przyczepy (silnik pojazdu wyłączony, światła zewnętrzne pojazdu wyłączone), przewody hamulcowe przyczepy. ( Zdj. nr 16 – 24).
 6. Podnieść i wsunąć podporę dyszla przyczepy i zabezpieczyć.
 7. Wyjąć spod kół przyczepy kliny zabezpieczające.
 8. UWAGA ! Jeżeli kołek kontrolny (zabezpieczenie) wystaje z tulei prowadzącej  wsiąść ponownie do samochodu, uruchomić silnik i ruszyć zestawem około 0,5 metra do przodu i 0,5 metra do tyłu. Zgodnie z instrukcją obsługi samochodu Star Man 12.240 - sprząg przyczepy z dyszlem stałym (osią centralną) - typ złącza RINGFEDER. Następnie unieruchomić silnik, zaciągnąć hamulec awaryjny, wysiąść z samochodu i ponownie sprawdzić, czy kołek kontrolny wszedł w tuleję.
 9. Sprawdzić działanie wszystkich świateł przyczepy ( w tym celu można włączyć jednocześnie kilka świateł. Do sprawdzenia świateł STOP skorzystać z pomocy egzaminatora.
 10. Potwierdzić zakończenie zadania "Sprzęganie".

UWAGA: Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna , mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych nie więcej niż 30 minut.

 • zap_01zap_01
 • zap_02zap_02
 • zap_03zap_03
 • zap_04zap_04
 • zap_05zap_05
 • zap_06zap_06
 • zap_07zap_07
 • zap_08zap_08
 • zap_09zap_09
 • zap_10zap_10
 • zap_11zap_11
 • zap_12zap_12
 • zap_13zap_13
 • zap_14zap_14
 • zap_15zap_15
 • zap_16zap_16
 • zap_17zap_17
 • zap_18zap_18
 • zap_19zap_19
 • zap_20zap_20
 • zap_21zap_21
 • zap_22zap_22
 • zap_23zap_23
 • zap_24zap_24

Rozprzęganie. (Katalog zdjęć dotyczących rozprzęgania ... ).

 1. Pozycja początkowa: samochód sprzęgnięty z przyczepą. (Zdj. nr 1)
 2. Zabezpieczyć samochód przed samoczynnym przemieszczaniem się poprzez zaciągnięcie hamulca awaryjnego i unieruchomienie silnika samochodu. (Zdj. nr 2, 3)
 3. Zabezpieczyć przyczepę przed samoczynnym przemieszczaniem się poprzez podłożenie klinów pod tylną oś przyczepy. (Zdj. nr 4, 5)
 4. Odłączyć przewody elektryczne i hamulcowe we właściwej kolejności (zabezpieczyć ich przed zabrudzeniem - włożyć do uchwytów). (Zdj. nr 6 - 9)
 5. Wysunąć podporę i podeprzeć przyczepę na podporze przyczepy.
 6. Otworzyć zaczep samochodu - obrócić dźwignię ręczną zaczepu samochodu do pozycji pionowej tak, aby sworzeń zaczepu był w górnym położeniu.
 7. Rozłączyć pojazd z przyczepą (odjechać pojazdem).
 8. Ustawić pojazd obok przyczepy.

UWAGA: Czas do realizacji tego zadania nie może być dłuższy niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna z niedowładem kończyn dolnych lub górnych nie więcej niż 30 minut.

Osoba egzaminowana podczas wykonywania sprzęgania i rozprzęgania nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa.


 • roz_01roz_01
 • roz_02roz_02
 • roz_03roz_03
 • roz_04roz_04
 • roz_05roz_05
 • roz_06roz_06
 • roz_07roz_07
 • roz_08roz_08
 • roz_09roz_09