O szkoleniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach organizuje szkolenia osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz okresowe przeszkolenia uzupełniające osób posiadających upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Szkolenie osoby ubiegającej się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz okresowe przeszkolenie uzupełniające osoby posiadającej upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 2141 z 2019 r. z późn. zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

Szkolenie podstawowe

Szkolenie osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego organizowane jest dla:

 • strażników gminnych (miejskich), w wymiarze 14 godzin zajęć teoretycznych i 4 godzin zająć praktycznych;
 • strażników leśnych oraz funkcjonariuszy Straży Parku, w wymiarze 7 godzin zajęć teoretycznych i 4 godzin zajęć praktycznych;
 • osób działających w imieniu zarządcy drogi, w wymiarze 10 godzin zajęć teoretycznych i 4 godzin zajęć praktycznych.

Program szkolenia określony jest w załączniku nr 13 do Rozporządzenia.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie, na podstawie którego przełożony osoby, która ubiega się o uzyskanie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, występuje do właściwego komendanta Policji o wydanie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Przeszkolenie uzupełniające (okresowe)

Przeszkolenie uzupełniające osób posiadających upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego organizowane jest w wymiarze 4 godzin. Program przeszkolenia uzupełniającego uwzględnia zmiany wprowadzone w przepisach ruchu drogowego w zakresie objętym upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie oraz przeszkolenie uzupełniające organizowane są na wniosek przełożonego osoby, która ubiega się o uzyskanie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, lub posiadającej upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa Regulamin szkolenia w zakresie kontroli ruchu drogowego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wprowadzony Zarządzeniem Nr 15/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu szkolenia w zakresie kontroli ruchu drogowego.

Opłaty

Koszt szkolenia (przeszkolenia) wynosi:
 • szkolenie podstawowe w zakresie kontroli ruchu drogowego
  • dla strażników gminnych (miejskich) – 400,00 zł,
  • dla pracowników zarządów dróg – 350,00 zł,
  • dla strażników leśnych i funkcjonariuszy Straży Parku – 300,00 zł,
 • przeszkolenie uzupełniające w zakresie kontroli ruchu drogowego – 200,00 zł.

Terminy szkoleń

Do ustalenia z Wojewódzki Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach pod nr telefonu: 41 368-03-50 do 52.

Do pobrania: