Znak: WORD/DT/ 1 /2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 25-420 Kielce, ul. Domaszowska 141B W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę nowego samochodu ciężarowego odpowiednio wyposażonego i przystosowanego do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy kategorii C i C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn
Al. Katowicka 9, Wolica
z ceną brutto: 346.860,00zł.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena za całość oferty – 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 40 pkt, ogółem 100 pkt.

Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wraz ze streszczeniem oceny i przyznaną punktacją w przyjętym kryterium:

Numer oferty Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium:
1 2 3
1. MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn
Al. Katowicka 9,
Wolica
cena za całość oferty – 59,20
czas realizacji zamówienia – 40,00O
gółem – 99,20
2. Firma WANICKI Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer DAF
32-031 Mogilany
ul. Myślenicka 19
cena za całość oferty – 60,00
czas realizacji zamówienia – 34,28
Ogółem – 94,28
 
Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Kielce, dnia 13.06.2019r.