Znak: WORD/DT/ 1 /2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
25-420 Kielce, ul. Domaszowska 141B
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej
dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach i Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim w części dotyczącej WORD w Kielcach jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
26-803 Promna
ul. Górna 1

z ceną brutto: 409.334,77zł.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena za sprzedaż benzyny – 40 pkt, cena za sprzedaż oleju napędowego – 35 pkt, wysokość stałego upustu – 15 pkt, odległość stacji paliw od siedziby Ośrodka w kilometrach – 10 pkt, ogółem 100 pkt.

Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wraz ze streszczeniem oceny i przyznaną punktacją w przyjętym kryterium:

Numer oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium:

1

2

3

1.

PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
26-803 Promna
ul. Górna 1

cena za sprzedaż benzyny – 40
cena za sprzedaż oleju napędowego – 35
wysokość stałego upustu – 15
odległość stacji paliw od siedziby Ośrodka w km – 10
Ogółem – 100

Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Kielce, dnia 19.12.2018r.