Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Zabudowę i przystosowanie podwozia samochodu IVECO FF 140 E 30 WD do ratownictwa technicznego dla WORD w Kielcach odbyło się w dniu 9 stycznia 2018 roku.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 200.000,00zł. brutto.

Termin wykonania: Wykonawca wykonujący zabudowę przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia nie później niż 120 dni od daty protokolarnego przekazania samochodu przez daną OSP do zabudowy.

Okres gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż: na lakier i perforację blach 2 lata i 1 rok rękojmi, na autopompę, wykonaną zabudowę i wyposażenie na 2 lata. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru samochodu.

Warunki płatności: Wynagrodzenie za dostawę płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na adres Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Nie złożono żadnej oferty.

Kielce, 09.01.2018r.