Znak: WORD/BRD/4/2017
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 25-420 Kielce, ul. Domaszowska 141B W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabudowę i przystosowanie podwozia samochodu IVECO S.p.A. do ratownictwa technicznego dla WORD w Kielcach jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
"MOTO – TRUCK"
mgr. inż. Leszek Chmiel
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 270

z ceną brutto: 199.260,00zł.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena za zabudowę – 60 pkt, czas realizacji zamówienia – 30 pkt, okres gwarancji na lakier i perforacje blach – 5 pkt, okres gwarancji na zabudowę oraz wyposażenie – 5 pkt, ogółem 100 pkt.

Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wraz ze streszczeniem oceny i przyznaną punktacją w przyjętym kryterium:

Numer oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium:

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe "MOTO – TRUCK"
mgr. inż. Leszek Chmiel
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 270

cena za zabudowę – 60

czas realizacji zamówienia – 30

okres gwarancji na lakier i perforacje blach – 5

okres gwarancji na zabudowę oraz wyposażenie – 5

Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Kielce, dnia 03.01.2018r.