Znak: WORD/BRD/ 2 /2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 25-420 Kielce, ul. Domaszowska 141B W imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę zestawów hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla WORD w Kielcach jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

DELTA SERVICE
Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau
Spółka Jawna
05-220 Zielonka
ul. Marecka 66A

z ceną brutto: 178.500,00zł.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena za sprzedaż zestawów hydraulicznych – 60 pkt, okres gwarancji udzielony na zestawy – 30 pkt, czas realizacji zamówienia – 10 pkt, ogółem 100 pkt.

Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wraz ze streszczeniem oceny i przyznaną punktacją w przyjętym kryterium:

Numer oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium:

1

2

3

1.

DELTA SERVICE Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau

Spółka Jawna

05-220 Zielonka

ul. Marecka 66A

cena za sprzedaż zestawów hydraulicznych – 60

okres gwarancji udzielony na zestawy – 30

czas realizacji zamówienia – 10

Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Kielce, dnia 04.10.2017r.