Zasady uzyskiwania informacji publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej WORD Kielce jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej na postawie przedłożonego wniosku.

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej wg. załączonego wzoru.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej lub Elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez skrzynkę podawczą.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli WORD w Kielcach będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat WORD Kielce
ul. Domaszowska 141B
25-420 Kielce

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty złożenia. Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. nr 112, poz. 1198

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

WNIOSEK

Elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez skrzynkę podawczą.