Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa, w szczególności w zakresie realizacji  zadań statutowych, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej. Na czele Ośrodka stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa  Świętokrzyskiego. Od dnia 28 września 2019 r. Dyrektorem Ośrodka jest Pan Zbigniew Duda. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka, reprezentując go na zewnątrz oraz ponosząc odpowiedzialność za realizację ustawowych i statutowych działań Ośrodka. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora, egzaminatorów nadzorujących, głównego księgowego i kierowników działów.

W skład Ośrodka wchodzą następujące działy:

  1. Dział egzaminatorów.
  2. Dział obsługi zdających.
  3. Dział finansowo-księgowy.
  4. Dział techniczny.

 

Pracą działu egzaminatorów kierują egzaminatorzy nadzorujący. Pracą pozostałych działów kierują kierownicy. Zakres podporządkowania poszczególnych działów pomiędzy dyrektora i jego zastępcę określa dyrektor Ośrodka. W dziale finansowo-księgowym funkcjonuje stanowisko głównego księgowego, podporządkowane dyrektorowi. Szczegółowy tryb pracy oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora zarządzeniem Nr 8/2009 z dnia 26 maja 2009 r. (z późn. zmian.)

Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Plik Pdf.

Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 8/2009 r. z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego W Kielcach. Plik.PDF.

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego W Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 8/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach (tj. zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora WORD Kielce z dnia 20 lutego 2014 r.)

Regulamin Organizacyjny WORD. Plik Pdf.

Schemat organizacyjny. Plik Pdf.

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego W Kielcach z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 26 maja 2009 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Plik PDF.

Autor Informacji: Urszula Sieczko (2019-06-11)