Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka (Dz. U. Nr 176, poz. 1443) - na majątku, w który Ośrodek został wyposażony w chwili powołania go do życia.

Przychodami Ośrodka są:

  1. Wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
  2. Wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozchodami Ośrodka są wydatki na:

  1. Bieżące utrzymanie Ośrodka.
  2. Prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii.
  3. Inwestycje związane z działalnością Ośrodka.
  4. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa.


Autor Informacji: Urszula Sieczko (2003-07-01)