Przedmiotem działania Ośrodka jest:

 1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
 3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
 4. organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 5. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 6. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 7. prowadzenie kursów:

a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;

 1. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 2. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
 3. inna niż wymieniona w pkt 4-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego;
 4. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczanie jej wyników na działalność statutową, określoną w niniejszym paragrafie;
 5. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Autor Informacji: Urszula Sieczko (2014-01-24)