Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach jest wojewódzką, samorządową osobą prawną. Podstawą prawną jego działania jest art. 116 i następne ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zmian.) , ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zmian.) oraz uchwała Nr 45/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 1999 r. z póżn. zmian.nadająca Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Kielcach statut. Ośrodek zakresem działania obejmuje teren województwa świętokrzyskiego. Siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest miasto Kielce , a od dnia 15 kwietnia 2014 r. dodatkowo oddział terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uchwałą Nr XXXVII/662/13 z dnia 25 listopada 2013 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wskazał Ostrowiec Świętokrzyski jako miasto do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B.

ZARZĄDZENIE Nr 24/98
WOJEWODY KIELECKIEGO
z dnia 30 kwietnia 1998 roku
w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach


Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz.1086) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:


§ 1

 1. Tworzy się z dniem 1 czerwca 1998 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach.
 2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach jest państwową osobą prawną.
 3. Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach jest miasto Kielce.
 2. Ośrodek działa na terenie województwa kieleckiego.

§ 3

Przedmiotem działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach jest:
 1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
 2. Wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 4

 1. Działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach kieruje dyrektor.
 2. Nadzór nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach sprawuje Wojewoda Kielecki.

§ 5

 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.

§ 6

 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wyposaża się w nieruchomość położoną na terenie miasta Kielce przy ulicy Domaszowskiej 140, łącznie z całym majątkiem ruchomym.
 2. Wyposażenie polega na przeniesieniu na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach własności nieruchomości określonych w ust. 1.

§ 7

 1. Z chwilą utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach opłaty za egzaminy państwowe na prawo jazdy wpływają na jego rachunek.
 2. Samodzielne prowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach rozpocznie w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 1998 roku.
 3. W okresie od 1 czerwca 1998 roku do chwili rozpoczęcia przez Ośrodek samodzielnego przeprowadzania egzaminów, egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami przeprowadzane będą na dotychczasowych zasadach. Koszty przeprowadzania tych egzaminów finansowane będą z wpływów określonych w ust. 1.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki i Infrastruktury Technicznej, Dyrektorowi Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz w zakresie wynikającym z przepisu § 6 Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Budowlanego i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
UCHWAŁA Nr 45/99
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 1999 r.
w sprawie nadania Statutu dla
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach.

Na podstawie art. 120, ust. l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, póz. 602, Nr 123, póz. 779 i Nr 160, póz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, póz. 668) - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§1.

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Kielcach nadaje się Statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§2.

Traci moc Zarządzenie Nr 24/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, w części dotyczącej nadania statutu tej jednostce.
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały 45/99
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 kwietnia 1999 r.

STATUT
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W KIELCACH

Rozdział l.

Postanowienia ogólne.

§1.
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną/ Dz.U.Nr. 133, poz. 872/ Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach zwany dalej "Ośrodkiem" jest wojewódzką osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym / Dz.U.Nr. 98, poz. 602 z późn. zmian. /ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U.Nr. 91, poz. 576 /zarządzenia Nr. 24/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach oraz niniejszego Statutu.

§2.

Siedzibą Ośrodka jest miasto Kielce.

§3.

Ośrodek zakresem działania obejmuje teren Województwa Świętokrzyskiego.

§4.

Przedmiotem działania Ośrodka jest:
 1. organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
 2. wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
  1. organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów,
  3. współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, zakładami opieki zdrowotnej,
  4. propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, organizowanie imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży, a także we współdziałaniu z innymi podmiotami,
  5. prowadzenie działalności produkcyjnej, wydawniczej i handlowej,
  6. inicjowanie i wspieranie inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także innych działań zmierzających w tym kierunku.

§5.

 1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa.
 2. Zarząd Województwa sprawując nadzór dokonuje kontroli i oceny działalności Ośrodka oraz pracy dyrektora Ośrodka.
 3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności:
  1. realizację zadań statutowych,
  2. prawidłowość gospodarowania mieniem,
  3. gospodarkę finansową,
  4. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  5. przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka, w tym podziału zysku,
  6. badanie rocznych sprawozdań finansowych.
 4. Zarząd Województwa w razie stwierdzenia, że decyzja dyrektora Ośrodka jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje dyrektora Ośrodka do jej zmiany lub cofnięcia.


Rozdział 2.

Organizacja i kierownictwo.

§6.

 1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za realizację ustawowych i
 2. statutowych działań Ośrodka.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa.
 4. Jeżeli dyrektor nie może pełnić obowiązków, Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zastępca dyrektora, bądź w przypadku nie obsadzenia tego stanowiska egzaminator nadzorujący na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora.

§7.

 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego.
 2. Zastępcę dyrektora oraz pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia dyrektor i wykonuje względem nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

§8.

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy:
  1. dział egzaminatorów,
  2. dział obsługi zdających,
  3. dział administracyjno-finansowy,
  4. dział techniczno-gospodarczy.
 2. Pracą działu egzaminatorów kieruje egzaminator nadzorujący, a pracą pozostałych działów kierownicy.
 3. Zakres podporządkowania poszczególnych działów pomiędzy dyrektora i jego zastępcę określa dyrektor Ośrodka.
 4. W dziale administracyjno-finansowy m funkcjonuje stanowisko głównego księgowego, które jest podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi.
 5. Szczegółowy tryb pracy oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Ośrodka.

Rozdział 3.

Gospodarka finansowa.

§9.

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych i w ustawie o rachunkowości.


Rozdział 4.

Zasady wynagradzania pracowników.

§10.
 1. Warunki wynagradzania za prace i przyznawania świadczeń związanych z pracą pracowników Ośrodka określa regulamin wynagradzania ustalony przez dyrektora zgodnie z przepisami kodeksu pracy.
 2. Warunki wynagradzania egzaminatorów określaj ą odrębne przepisy.
 3. Wynagrodzenie dyrektora ustala Zarząd Województwa.


Rozdział 5.

Kontrola wewnętrzna.

§11.
Dyrektor Ośrodka odpowiada za zorganizowanie i należyte funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oraz za prawidłowe wykorzystanie jej wyników.

§12.

 1. Kontrola sprawowana jest pod względem legalności i gospodarności podejmowanych czynności w postaci kontroli wstępnej, bieżącej i kontroli następnej:
  1. kontrola wstępna ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom i obejmuje w szczególności badanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstawanie zobowiązań,
  2. kontrola bieżąca polega na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia prawidłowości ich przebiegu bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą i innymi szkodami,
  3. kontrola następna obejmuje badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.
 2. Czynności kontrolne wykonuj ą w zakresie ich działania:
  1. zastępca dyrektora,
  2. egzaminator nadzorujący,
  3. główny księgowy,
  4. kierownicy działów.
 3. Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły kontrolne określając ich skład oraz zakres działania.
 4. Pracownicy Ośrodka obowiązani są do udzielania kontrolującym wyjaśnień i udostępniania dokumentów.

§13.

W razie ujawnienia w toku kontroli czynów noszących znamiona przestępstwa kontrolujący obowiązany jest zabezpieczyć dokumenty oraz przedmioty stanowiące dowód przestępstwa oraz zawiadomić dyrektora.

§14.

Wyniki kontroli stanowią podstawę do podjęcia przez dyrektora działań w celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości, usunięcia ich skutków oraz działań dyscyplinujących, a w przypadku ujawnienia przestępstw do powiadomienia organów powołanych do ich ścigania.

Rozdział 6.

Zmiana Statutu.

§15.

Zmiana Statutu wymaga zachowania formy uchwały Zarządu Województwa.

Uchwala Nr 285/03
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 października 2003r.

w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

Na podstawie art. 116 ust. 2 oraz art. 117. ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 58, poz. 515) oraz §15 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 45/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 1999r. - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§1

W §1 statutu po wyrazie "wojewódzką" dodaje się wyraz „samorządową".
§2

W §4 w ust. 2 po lit. "f" dodaje się litery "g" i "h" w brzmieniu:

"g) organizowanie i przeprowadzanie kursów dokształcających dla kierowców wykonujących transport drogowy.
h) organizowanie szkoleń kandydatów na instruktorów."
§3

W §4 po ustępie 2 dodaje się ustęp trzeci w brzmieniu:

"3. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z przekroczeniem granicy Rzeczpospolitej Polskiej".
§4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko


Uchwala Nr 1520/06
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.


Uchwala Nr 1520/06. Plik Pdf.


Autor Informacji: Urszula Sieczko (2010-07-15)


UCHWAŁA Nr XXXVII/661/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25 listopada 2013r.
w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach

UCHWAŁA Nr XXXVII/661/13. Plik Pdf.


UCHWAŁA Nr XXXVII/662/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25 listopada 2013r.
w sprawie utworzenia "oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim"

UCHWAŁA Nr XXXVII/662/13. Plik Pdf.
Autor Informacji: Urszula Sieczko (2014-01-24)