Narodowy Program Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego 2021-2030

 

Szanowni Państwo,

Sekretarze Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zgodnie z art. 140c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, do zadań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dalej: KRBRD) należy opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o propozycje przedstawione przez właściwych ministrów i ocena ich realizacji. W związku z powyższym, przekazuję w załączeniu przyjęty przez KRBRD „Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030”.
 
Z poważaniem
 
w/z Dyrektora Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Monika Kowalewska

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z treścią Narodowego Programu BRD pod adresem:

https://www.krbrd.gov.pl/programy-brd/narodowe-programy-brd/