KIERUNKI DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w Kielcach

  1. Propagowanie rozwiązań inżynieryjnych dotyczących organizacji ruchu drogowego a mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach województwa.
  2. Patronowanie przedsięwzięciom prewencyjno-edukacyjnym w szczególności nakierowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
  3. Inicjowanie i udział w szkoleniu koordynatorów ds. brd w jednostkach oświatowych.
  4. Współdziałanie w opracowaniu regionalnego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich i krajowych województwa.
  5. Inicjowanie współpracy między instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzenia działalności informacyjnych i popularyzatorskich związanych z kształtowaniem opinii społecznej na rzecz bezpiecznych zachowań na drodze.
  6. Udział w pracach związanych z oceną stanu dróg krajowych i wojewódzkich oraz w opiniowaniu projektów rozwiązań organizacyjnych ruchu drogowego.
  7. Rozpoznawanie na terenie województwa świętokrzyskiego miejsc szczególnie niebezpiecznych..
  8. Nawiązywanie współpracy, polegającej na wymianie doświadczeń w zakresie podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, z instytucjami i organizacjami na terenie całego kraju.
  9. Popularyzowanie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa na drogach przez dostępne środki medialne jak prasa, radio, telewizja i internet.