Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sekretariatu Wojewódzkiej Rady BRD w Kielcach.
Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD w Kielcach
ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce
Email: brd@word.kielce.pl
Tel.: (41) 343-16-03
Fax: (41) 343-16-04
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Sekretariatu Wojewódzkiej Rady BRD w Kielcach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: admin@word.kielce.pl, telefon: 41 368 03 50 do 52 w 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Sekretariatu Wojewódzkiej Rady BRD w Kielcach ul. Domaszowska 141B 25-420 Kielce spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.