Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach ul. Domaszowska 141B, 25-420 Kielce zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na sprzedaż 5 sprawnych technicznie pojazdów:

 1. Samochód osobowy Toyota Yaris, pojemność silnika 1329 cm3, moc silnika 73 kW, nr rej. TK 4401J, rok produkcji 2012, przebieg całkowity 65332 km, drugi komplet kół, cena wywoławcza 16.880,00 zł.
 2. Samochód osobowy Toyota Yaris, pojemność silnika 1329 cm3, moc silnika 73 kW, nr rej. TK 4406J, rok produkcji 2012, przebieg całkowity 80438 km, drugi komplet kół, cena wywoławcza 16.560,00 zł.
 3. Samochód osobowy Toyota Yaris, pojemność silnika 1329 cm3, moc silnika 73 kW, nr rej. TK 4413J, rok produkcji 2012, przebieg całkowity 108406 km, drugi komplet kół, cena wywoławcza 16.560,00 zł.
 4. Samochód osobowy Toyota Yaris, pojemność silnika 1329 cm3, moc silnika 73 kW, nr rej. TK 4416J, rok produkcji 2012, przebieg całkowity 56119 km, drugi komplet kół, cena wywoławcza 16.960,00 zł.
 5. Samochód osobowy Toyota Yaris, pojemność silnika 1329 cm3, moc silnika 73 kW, nr rej. TK 4421J, rok produkcji 2012, przebieg całkowity 73971 km, drugi komplet kół, cena wywoławcza 16.880,00 zł.

Od wylicytowanej ceny za w/w samochody nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno samochodu (wpisać nazwę oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy oferta)” do dnia 06 sierpnia 2020 roku w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach ul. Domaszowska 141B pokój 206 II piętro do godziny 10.00. W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pojazd, należy je złożyć w osobnych kopertach.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. oferowaną cenę,
 3. potwierdzenie wpłaty wadium,
 4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.30 w pokoju 1B na parterze.
Związanie ofertą Sprzedający ustala na siedem dni i liczy się od dnia otwarcia ofert.
Samochody można oglądać w WORD Kielce w dniu 05 sierpnia 2020 roku w godzinach od 10.00 do 15.00.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu na konto Nr 85124013721111000012496815 w Banku PKO S.A. O/Kielce lub w kasie Ośrodka pokój 204 II piętro. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
W dniu przetargu wadium można wpłacać tylko w kasie Ośrodka.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
Nabywca podpisuje protokół z przebiegu przetargu sporządzony przez Komisję Przetargową. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni.Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Komisja Przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. oferent za przedmiot przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

Kielce, 22.07.2020r.