Z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną i związanymi z tym obostrzeniami (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wydane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach informuje, że instruktorzy chcący brać udział na wniosek osoby egzaminowanej w części praktycznej egzaminu państwowego, będą mogli uczestniczyć tylko w części egzaminu odbywającącej się na placu manewrowym WORD.

Informacja o wznowieniu możliwości udziału instruktora w egzaminie praktycznym w pełnym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej WORD Kielce.