Zgodnie z art. 39d. pkt. 2 Ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym z późniejszymi zmianami, kierowca jest zobowiązany co pięć lat od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej do odbycia szkolenia okresowego odpowiednio dla pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Szkolenie okresowe może być prowadzone jako kurs okresowy lub cykl zajęć teoretycznych trwający łącznie 35 godzin.

Szkolenie okresowe w formie kursu okresowego obejmuje:

a) zajęcia w ramach modułu obowiązkowego (21 godzin) zawartego w załączniku 2 Rozporządzenia z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
b) zajęcia w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup zawodowych kierowców i kategorii prawa jazdy (14 godzin).

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność na wszystkich zajęciach.

Po zakończonych zajęciach osoba szkolona otrzymuje podpisane przez Dyrektora Ośrodka zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego.