SZKOLENIA W ZAKRESIE:


 1. Celem szkolenia jest uzyskanie przez zainteresowanych, zależnie od posiadanych kategorii prawa jazdy, kwalifikacji.
 2. Szkolenie jest prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, ul. Domaszowska 141B, oraz na płycie poślizgowej w ODTJ, z którym WORD Kielce współpracuje.
 3. Koszt szkolenia jest ustalany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach.
 4. Koszt kursu ponosi osoba zainteresowana.
 5. Szkolenie w zakresie kwalifikacji może odbyć kierowca, który:
  1. przebywa na terytorium Polski minimum 185 dni w ciągu roku kalendarzowego ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, lub studiuje od sześciu miesięcy i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt,
  2. nie jest obywatelem Polski, ale zamierza wykonywać przewóz drogowy dla firmy mającej siedzibę w kraju,
  3. nie ma przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy.
 6. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, wyjątek stanowi szkolenie okresowe - obejmuje tylko zajęcia teoretyczne.
 7. Zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone w sposób tradycyjny, poprzez seminaria, wykłady, ćwiczenia w sali Ośrodka, na podstawie opracowanego programu szkolenia, lub przy wykorzystaniu metody e-learningu.
 8. Zajęcia trwają maksymalnie 7 godzin, a przerwy pomiędzy nimi mogą trwać do 15 minut, przy czym suma przerw w ciągu dnia nie może przekroczyć 90 minut.
 9. Po zakończonym kursie Dyrektor Ośrodka przesyła do właściwego wojewody wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców, którzy ukończyli szkolenie.
 10. Do egzaminu jednorazowo może przystąpić 20 osób.
 11. Pozytywny wynik testu, uzyskany przez kursanta, przed komisją powołaną przez wojewodę, skutkuje wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej. Druk zaświadczenia przedstawia załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 12. Zaświadczenie musi zostać wydane przez Ośrodek w ciągu 7 dni od daty uzyskania pozytywnego wyniku testu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.