Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami:

 1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, może być prowadzona wskazanym pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.
 2. Składając wniosek, o którym mowa w pkt. 1, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego Ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i Dział Obsługi Zdających WORD nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 4. Jeżeli Ośrodek Szkolenia Kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w pkt. 3 osoba egzaminowana może w dniu egzaminu złożyć rezygnację z pojazdu OSK i przystąpić do egzaminu pojazdem WORD.
 5. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa Ośrodek Szkolenia Kierowców, który go udostępnia.
 6. Pojazd winien być podstawiony na plac manewrowy w miejscu egzaminowania nie później niż 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu. Z uwagi na losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatora, pojazd oczekuje do czasu wylosowania osoby na egzamin.
 7. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku. Urządzenie nagrywające, które zapewnia ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd, powinno:
  • rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego;
  • rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
  • uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
  • być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;
  • zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu;
  • pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu na nośniku typu karta SD.
 8. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.
 9. Po zakończonym egzaminie, do czasu zarchiwizowania nagrania, podstawiony pojazd pozostaje w dyspozycji miejsca egzaminowania.
Dla wypełnienia wymogu wykluczenia ingerencji w proces zapisu będziemy wymagać, aby urządzenie rejestrujące było połączone z instalacją samochodu z podaniem napięcia za kluczykiem w sposób stały, a nie np. za pośrednictwem gniazdka zapalniczki.

Z tych samych powodów w pojazdach OSK będziemy wymagać zamknięcia części rejestratora mieszczącego nośnik informatyczny w kasetce zapobiegającej zbyt łatwemu wyjęciu karty SD (ingerencja w proces zapisu).

Dopuszczamy także inny skuteczny sposób wyeliminowania możliwości przypadkowej bądź zamierzonej ingerencji w proces zapisu podczas trwania egzaminu. W celu wyeliminowania przerywania zapisu w przypadku zgaśnięcia silnika i przestawienia wyłącznika zapłonu w pozycję "0" sami stosujemy urządzenie podtrzymujące napięcie zasilające rejestrator przez 5 minut po wyłączeniu zapłonu i wymagamy zastosowanie tego samego rozwiązania w pojazdach OSK.


 Do pobrania:

 • wniosek o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy pojazdem OSK – pobierz
 • oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego - pobierz